locale for ShellCmds
authorGood Guy <good1.2guy@gmail.com>
Sat, 23 Jun 2018 20:31:21 +0000 (14:31 -0600)
committerGood Guy <good1.2guy@gmail.com>
Sat, 23 Jun 2018 20:31:21 +0000 (14:31 -0600)
cinelerra-5.1/doc/ShellCmds.html
cinelerra-5.1/doc/ShellCmds_en.html [new file with mode: 0644]
cinelerra-5.1/doc/ShellCmds_ru.html [new file with mode: 0644]

index 9630931ca9600d809404da715345d776fc1fbfe6..bc2aac1f38db5ffc1cfbebe2ddd2e15c0565f1c0 100644 (file)
@@ -1,37 +1,12 @@
-<!DOCTYPE html><html>
-<head>
-<title></title>
-<style type="text/css">
-<!--
-.xflip {
-    -moz-transform: scaleX(-1);
-    -webkit-transform: scaleX(-1);
-    -o-transform: scaleX(-1);
-    transform: scaleX(-1);
-    filter: fliph;
-}
-.yflip {
-    -moz-transform: scaleY(-1);
-    -webkit-transform: scaleY(-1);
-    -o-transform: scaleY(-1);
-    transform: scaleY(-1);
-    filter: flipv;
-}
-.xyflip {
-    -moz-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
-    -webkit-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
-    -o-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
-    transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
-    filter: fliph + flipv;
-}
--->
-</style>
-</head>
+<html>
 <body>
-<a name=1></a>The&#160;Shell&#160;Cmds&#160;popup menu&#160;items&#160;are&#160;configured&#160;in:<br/>
-<b>Settings-&gt;Preferences-&gt;Interface-&gt;Shell&#160;Commands</b><br/>
-This&#160;runs&#160;a&#160;dialog that&#160;lets&#160;you&#160;Add/Del/Edit&#160;the&#160;items&#160;in the&#160;main menu popup. &#160;Possible&#160;options&#160;are:<br/>&#160;<br/>1)&#160;Add a&#160;new&#160;menu item/script:&#160;<br/>&#160; &#160;&#160;click&#160;Add<br/>&#160; &#160;&#160;in the&#160;Label&#160;box, change&#160;the&#160;word &#34;new&#34; to the&#160;desired menu label<br/>&#160; &#160;&#160;in the&#160;Commands&#160;box, type&#160;the&#160;command lines&#160;to be&#160;included in the&#160;script<br/>&#160; &#160;&#160;(for example:&#160;Label&#160;=&gt;&#160;gimp;&#160;Commands&#160;=&gt;&#160;gimp)<br/>&#160; &#160;&#160;check-OK&#160;in the&#160;Commands&#160;window<br/>&#160; &#160;&#160;check-OK&#160;in the&#160;Shell&#160;window<br/>&#160; &#160;&#160;click on OK&#160;or&#160;Apply in the&#160;Preferences&#160;window&#160;(WILL&#160;NOT&#160;TAKE&#160;EFFECT&#160;UNTIL&#160;CLICK)<br/>
-2) Del&#160;to delete&#160;an&#160;existing menu item&#160;(for example&#160;manual):<br/>&#160; &#160; &#160;select&#160;to highlight&#160;an entry in the&#160;Cinelerra:&#160;Shell&#160;listbox<br/>&#160; &#160; &#160;click Del&#160;<br/>&#160; &#160; &#160;check-OK&#160;in the&#160;Shell&#160;window<br/>&#160; &#160; &#160;click on OK&#160;or&#160;Apply in the&#160;Preferences&#160;window&#160;(the&#160;entry is&#160;destroyed)<br/>
-3) Edit&#160;an existing menu item:<br/>&#160; &#160;&#160;click Edit<br/>&#160; &#160;&#160;select&#160;to highlight&#160;an entry in the&#160;Cinelerra:&#160;Shell&#160;listbox<br/>&#160; &#160;&#160;click edit&#160;(the&#160;edit&#160;dialog appears)<br/>&#160; &#160;&#160;set&#160;the&#160;label&#160;and/or&#160;commands&#160;to&#160;the&#160;new&#160;desired values<br/>&#160; &#160;&#160;check-OK&#160;in the&#160;Shell&#160;window<br/>&#160; &#160;&#160;click on OK&#160;or&#160;Apply in the&#160;Preferences&#160;window<br/>
+<script type="text/javascript">
+var userLang = navigator.language || navigator.userLanguage;
+var ref = 'ShellCmds_en.html';
+switch(userLang){
+    case 'ru':  ref = 'ShellCmds_ru.html';  break;
+}
+window.location.href = ref;
+</script>
 </body>
 </html>
diff --git a/cinelerra-5.1/doc/ShellCmds_en.html b/cinelerra-5.1/doc/ShellCmds_en.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9630931
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,37 @@
+<!DOCTYPE html><html>
+<head>
+<title></title>
+<style type="text/css">
+<!--
+.xflip {
+    -moz-transform: scaleX(-1);
+    -webkit-transform: scaleX(-1);
+    -o-transform: scaleX(-1);
+    transform: scaleX(-1);
+    filter: fliph;
+}
+.yflip {
+    -moz-transform: scaleY(-1);
+    -webkit-transform: scaleY(-1);
+    -o-transform: scaleY(-1);
+    transform: scaleY(-1);
+    filter: flipv;
+}
+.xyflip {
+    -moz-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    -webkit-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    -o-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    filter: fliph + flipv;
+}
+-->
+</style>
+</head>
+<body>
+<a name=1></a>The&#160;Shell&#160;Cmds&#160;popup menu&#160;items&#160;are&#160;configured&#160;in:<br/>
+<b>Settings-&gt;Preferences-&gt;Interface-&gt;Shell&#160;Commands</b><br/>
+This&#160;runs&#160;a&#160;dialog that&#160;lets&#160;you&#160;Add/Del/Edit&#160;the&#160;items&#160;in the&#160;main menu popup. &#160;Possible&#160;options&#160;are:<br/>&#160;<br/>1)&#160;Add a&#160;new&#160;menu item/script:&#160;<br/>&#160; &#160;&#160;click&#160;Add<br/>&#160; &#160;&#160;in the&#160;Label&#160;box, change&#160;the&#160;word &#34;new&#34; to the&#160;desired menu label<br/>&#160; &#160;&#160;in the&#160;Commands&#160;box, type&#160;the&#160;command lines&#160;to be&#160;included in the&#160;script<br/>&#160; &#160;&#160;(for example:&#160;Label&#160;=&gt;&#160;gimp;&#160;Commands&#160;=&gt;&#160;gimp)<br/>&#160; &#160;&#160;check-OK&#160;in the&#160;Commands&#160;window<br/>&#160; &#160;&#160;check-OK&#160;in the&#160;Shell&#160;window<br/>&#160; &#160;&#160;click on OK&#160;or&#160;Apply in the&#160;Preferences&#160;window&#160;(WILL&#160;NOT&#160;TAKE&#160;EFFECT&#160;UNTIL&#160;CLICK)<br/>
+2) Del&#160;to delete&#160;an&#160;existing menu item&#160;(for example&#160;manual):<br/>&#160; &#160; &#160;select&#160;to highlight&#160;an entry in the&#160;Cinelerra:&#160;Shell&#160;listbox<br/>&#160; &#160; &#160;click Del&#160;<br/>&#160; &#160; &#160;check-OK&#160;in the&#160;Shell&#160;window<br/>&#160; &#160; &#160;click on OK&#160;or&#160;Apply in the&#160;Preferences&#160;window&#160;(the&#160;entry is&#160;destroyed)<br/>
+3) Edit&#160;an existing menu item:<br/>&#160; &#160;&#160;click Edit<br/>&#160; &#160;&#160;select&#160;to highlight&#160;an entry in the&#160;Cinelerra:&#160;Shell&#160;listbox<br/>&#160; &#160;&#160;click edit&#160;(the&#160;edit&#160;dialog appears)<br/>&#160; &#160;&#160;set&#160;the&#160;label&#160;and/or&#160;commands&#160;to&#160;the&#160;new&#160;desired values<br/>&#160; &#160;&#160;check-OK&#160;in the&#160;Shell&#160;window<br/>&#160; &#160;&#160;click on OK&#160;or&#160;Apply in the&#160;Preferences&#160;window<br/>
+</body>
+</html>
diff --git a/cinelerra-5.1/doc/ShellCmds_ru.html b/cinelerra-5.1/doc/ShellCmds_ru.html
new file mode 100644 (file)
index 0000000..974fd2e
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,93 @@
+<!DOCTYPE html>
+<html>
+  <head>
+    <meta http-equiv="content-type" content="text/html;
+      charset=windows-1251">
+    <title></title>
+    <style type="text/css">
+<!--
+.xflip {
+    -moz-transform: scaleX(-1);
+    -webkit-transform: scaleX(-1);
+    -o-transform: scaleX(-1);
+    transform: scaleX(-1);
+    filter: fliph;
+}
+.yflip {
+    -moz-transform: scaleY(-1);
+    -webkit-transform: scaleY(-1);
+    -o-transform: scaleY(-1);
+    transform: scaleY(-1);
+    filter: flipv;
+}
+.xyflip {
+    -moz-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    -webkit-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    -o-transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    transform: scaleX(-1) scaleY(-1);
+    filter: fliph + flipv;
+}
+-->
+</style>
+  </head>
+  <body>
+    <a name="1"></a><big><b>Èíñòðóêöèÿ ïî íàñòðîéêå </b></big><big><b>ìåíþ
+
+        '<b>Ñïðàâêà (êîìàíäû Shell)</b>'</b></big><br>
+    <br>
+    Ìåíþ '<b>Ñïðàâêà (êîìàíäû Shell)</b>', ÷òî â ãëàâíîì îêíå ïðîãðàììû
+    (ñïðàâà ââåðõó), <br>
+    íàñòðàèâàåòñÿ â&nbsp; <i></i>Íàñòðîéêè-&gt;Ïàðàìåòðû-&gt;Èíòåðôåéñ-&gt;'Êîìàíäû
+
+    Shell'&nbsp; <br>
+    (Settings-&gt;Preferences-&gt;Interface-&gt;Shell&nbsp;Commands)<br>
+    <br>
+    Êíîïêîé 'Êîìàíäû Shell' (â îêíå 'Ïàðàìåòðû') îòêðûâàåòñÿ äèàëîãîâîå
+    îêíî 'Êîìàíäû', <br>
+    â êîòîðîì ìîæíî äîáàâëÿòü, óäàëÿòü, ïðàâèòü ïóíêòû ìåíþ 'Ñïðàâêà
+    (êîìàíäû Shell)'.<br>
+    <br>
+    Äîñòóïíû ñëåäóþùèå îïöèè:<br>
+    &nbsp;<br>
+    1) Äîáàâèòü íîâûé ïóíêò ìåíþ/ñöåíàðèé:<br>
+    <br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå ËÊÌ ïî êíîïêå 'Äîáàâèòü'<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - â òåêñòîâîì ïîëå 'Ìåòêà' çàìåíèòå ñëîâî <i>'íîâàÿ'</i>&nbsp;
+
+
+    æåëàåìûì èìåíåì ñîçäàâàåìîé íîâîé ìåòêè<br>
+    &nbsp;&nbsp; &nbsp; - â òåêñòîâîì ïîëå 'Êîìàíäû' ââåäèòå êîìàíäó èëè
+    ñòðîêó/ñòðîêè êîìàíä äëÿ âûïîëíåíèÿ ÷åðåç $shell<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (íàïðèìåð:
+    Ìåòêà=&gt; gimp; Êîìàíäû =&gt; gimp)<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' â äèàëîãîâîì îêíå 'Êîìàíäû'<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' â äèàëîãîâîì îêíå 'Êîìàíäû
+    Shell'<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' èëè 'Ïðèìåíèòü' â îêíå
+    'Ïàðàìåòðû' (òîëüêî ïîñëå ýòîãî ýòàïà èçìåíåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó)<br>
+    &nbsp;<br>
+    2) Óäàëèòü ñóùåñòâóþùèé ïóíêò ìåíþ (íàïðèìåð: ïóíêò 'Èíñòðóêöèÿ ïî
+    íàñòðîéêå êîìàíä Shell'):<br>
+    <br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - âûäåëèòå äàííûé ïóíêò â ñïèñêå ïóíêòîâ ìåíþ â
+    òåêñòîâîì ïîëå 'Ìåòêà', ù¸ëêíóâ ïî íåìó ËÊÌ<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå ËÊÌ ïî êíîïêå 'Óäàëèòü' <br>
+    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' â äèàëîãîâîì îêíå 'Êîìàíäû
+    Shell'<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' èëè 'Ïðèìåíèòü' â îêíå
+    'Ïàðàìåòðû' (òîëüêî ïîñëå ýòîãî ýòàïà èçìåíåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó) <br>
+    <br>
+    3) Ïðàâèòü (ðåäàêòèðîâàòü) ñóùåñòâóþùèé ïóíêò ìåíþ:<br>
+    <br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå ËÊÌ ïî êíîïêå 'Ïðàâêà' (ïîÿâèòñÿ
+    äèàëîãîâîå îêíî)<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - âûäåëèòå ðåäàêòèðóåìûé ïóíêò â ñïèñêå ïóíêòîâ
+    ìåíþ â òåêñòîâîì ïîëå 'Ìåòêà', ù¸ëêíóâ ïî íåìó ËÊÌ<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - îòðåäàêòèðóéòå ìåòêó è/èëè êîìàíäû/ñòðîêè
+    êîìàíä, ââåäÿ æåëàåìûå çíà÷åíèÿ<br>
+    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' â äèàëîãîâîì îêíå 'Êîìàíäû
+    Shell'<br>
+    &nbsp; &nbsp;&nbsp; - ù¸ëêíèòå 'OK' èëè 'Ïðèìåíèòü' â îêíå
+    'Ïàðàìåòðû' (òîëüêî ïîñëå ýòîãî ýòàïà èçìåíåíèÿ âñòóïàþò â ñèëó)
+  </body>
+</html>